Steun ons en help Nederland vooruit

zaterdag 14 november 2020

Algemene Beschouwingen 2021

Beste inwoners van Weert, geacht college, geachte raad, geachte voorzitter,

 

Wat een tijd. Wat een tijd waarin wij nu leven. De tijd laat zien dat mensen innovatief zijn, kracht hebben, creatief zijn en elkaar helpen. De tijd laat ook zien dat er grotere verschillen ontstaan, tussen mensen onder andere op het gebied van kunnen meedoen in de samenleving. De tijd laat verharding zien wat resulteert in een afname van het hebben van respect voor elkaars mening en leefwijze.

Voor D66 laat deze tijd zien dat we waarheden, maar ook wijsheden nodig hebben om de toekomst tegenmoet te treden. En het besef dat besturen meer is dan boekhouden. In deze en de tijd die komen gaat moeten we positief en mogen we kritisch zijn. Over de keuzes die gemaakt moeten worden. Over de zorgen van onze inwoners en over de kansen die inwoners zien. De raad staat voor de taak om het algemeen belang te dienen en dat is niet altijd even gemakkelijk. Keuzes kunnen pijn doen in portemonnee of het hart.

De aangeboden begroting 2021 en de meerjarenraming 2022-2024 is, zoals het college het aangeeft, optimistisch begroot. Van het Sociaal Domein wordt een realistisch optimistisch beeld geschetst. Om de begroting 2021 sluitend te krijgen vindt er onttrekking plaats uit de algemene reserve. Het college van burgemeester en wethouders stelt voor om bij de Kadernota 2022 keuzes te gaan maken, want voor de volgende jaren is een taakstelling opgenomen.

Wat D66 betreft is het alleen maar kiezen voor de economie en het alleen maar uitvoeren van de wettelijke taken niet de oplossing. Wij vinden dat er juist in deze tijd zorggedragen moet worden dat de sociale basis van Weert in orde blijft en er aandacht uitgaat naar de mens.

Onderwijs, onderwijs, onderwijs. Cruciaal voor een leefbare samenleving en een vitale economie. Onderwijs is ruimte om te leren en ruimte om te experimenteren. Onderwijs is toekomst.

Wat D66 betreft kan de afstemming tussen (passend) onderwijs en jeugdhulp nog verbeterd worden. Het onderwijs niet alleen zien als vindplaats van problemen, maar ook als actieplaats wat resulteert in de inzet van wat nodig is voor kinderen, jeugdigen en omgeving.

Cultuur is niet alles, maar zonder cultuur is alles niets. Cultuur maakt uiteindelijk wat we zijn. D66 is van mening dat kunst en cultuur het welbevinden van mensen bevordert en bijdraagt aan de kwaliteit van onze samenleving. Een goed georganiseerde basisstructuur is hiervoor nodig. De cultuursector wordt ondersteund. D66 voorziet dat ondersteuning de komende jaren nodig zal blijven.

D66 staat voor een ambitieus, maar haalbaar en effectief beleid op het gebied van milieu en duurzaamheid. Deze ambitie wordt goed geborgd in beleid en de begroting. De zorgen die wij hebben om het klimaat worden nog niet minder. Vooral als het gaat om droogte. Deelt het college onze zorgen? Kan het college aangeven waar het onderwerp droogte in het beleid een plek gaat krijgen?

De toekomstige economische positie en werkgelegenheid in Weert hangt voor een groot deel af van samenwerking. Samenwerking tussen economie, onderwijs en arbeidsmarkt is volgens D66 nodig om te komen tot versterking en draagkracht van Weert. Keyport levert hier bijvoorbeeld al een bijdrage aan. Het investeren in jongeren en jong talent blijft nodig. Hiervoor is het van belang dat er voldoende stage- en leerplekken zijn vooral voor het MBO. Welke rol heeft het college hierbij?

Leegstand in de binnenstad heeft een negatieve invloed op het vestigingsklimaat en de bezoeker. Een positieve insteek op dit probleem is dat we zien dat ondernemers innoveren en nieuwe kansen zien. De inzet van Stichting Streetwise draagt wat betreft D66 bij aan deze kansen.

Breng het groen naar de stad en de stad naar het groen. De tijd maakt dat inwoners meer buiten zijn en daarbij gebruik maken van de openbare ruimte voor sport of ontspanning. Als resultaat is in de begroting opgenomen een verbeterde toegankelijkheid van natuur- en recreatiegebieden. D66 is van mening dat samen met partners zorggedragen moet worden voor de juiste verhouding in genieten en recreƫren in de natuur en de noodzakelijkheid van rust in diezelfde natuur.

Inwoners willen een veilige woon- en leefomgeving. Om dit te beoordelen wordt gekeken naar het gevoel als ook naar de cijfers uit officiƫle bronnen. D66 zou graag zien dat er aandacht uit gaat naar zorgfraude in het algemeen en specifiek in relatie tot criminele ondermijning. Graag horen wij hoe het college dit ziet?

De benodigde inspanningen op het terrein van armoede, schulden, zorg en hulp zullen de komende tijd toenemen. De structurele formatie Schulddienstverlening ziet D66 dan ook als een noodzakelijkheid. Wij zijn blij met de ontwikkeling en uitvoering van sturen op maatschappelijk effect, waardoor ook grip en sturing op de transformatie van het sociaal domein wordt verkregen.

Weert moet aantrekkelijk blijven voor de toekomstige generaties. De voorbereidingen op de Omgevingswet zijn in volle gang. Deze wet neemt een belangrijke positie in bij het vormgeven van onze toekomstige stad. Voor D66 ligt het accent van bouwen op inbreiding en zal de transformatie van leegstaande panden zoals commercieel vastgoed ook nodig zijn.

Digitalisering is niet meer weg te denken in onze samenleving en de dagelijkse dienstverlening van organisaties. D66 vindt het wel van belang dat in de houding van de dienstverlening van de gemeentelijke organisatie de focus ligt op de ruimte die de regels bieden.

En als laatste de fiets. De fiets wordt niet voor niets het meest democratisch vervoersmiddel genoemd. Het is vrijwel voor iedereen beschikbaar en bruikbaar en door de elektrische fiets kan voor langere afstanden ook voor dit vervoersmiddel worden gekozen. Hiervoor is het nodig om snelle fietsverbindingen te realiseren. Maar wat kunnen we doen voor nog meer fiets?

Investeren kost tijd en geld. Investeren in de mens brengt positivi-tijd. Een toekomst vaste begroting waarin de mens centraal staat moet wat ons betreft het resultaat zijn.

D66 bedankt alle inwoners van Weert, medewerkers van dit huis, de griffie, het college en raadsleden voor hun tijd.

 

Fractie D66 Weert

Weert, 12 november 2020