Steun ons en help Nederland vooruit

vrijdag 9 november 2018

Nabeschouwing Begrotingsbehandeling 2019 door de ogen van D66 Weert

Nabeschouwing Begrotingsbehandeling 2019 door de ogen van D66 Weert

 

Voor de begrotingsbehandeling heeft D66 Weert negen moties en amendementen op uiteenlopende thema´s voorbereid. Wij zien de begroting als een mooie basis om het komende jaar op constructieve wijze aan de slag te gaan voor Weert.

 

Wij zijn dan ook verheugd dat de door ons ingediende voorstellen op zoveel steun konden rekenen. Dit geeft ons de ruimte om voorstellen te doen voor een nog progressiever beleid. De voorstellen van de andere partijen zijn bekeken vanuit het perspectief van D66 Weert en getoetst aan de speerpunten innovatie, onderwijs en duurzaamheid. Dit resulteerde in het mee indienen van zes voorstellen op het gebied van biodiversiteit, klimaat en natuur.

 

Onze eigen moties en amendementen lichten wij graag toe.

 

Onderwijsexperimenten en maatschappelijke stages

De bestaande tekst Onderwijsexperimenten en maatschappelijke stages wordt opgeknipt omdat het verschillende budgetten betreft.

Resultaat: aangenomen.

 

Specifieke woonvormen vanuit Wmo en jeugd

In de nieuwe structuurvisie Wonen, Zorg en Woonomgeving Midden-Limburg concreet een ruim en gedifferentieerd aanbod “zorggeschikte” woningen op te nemen.

Resultaat: aangenomen.

 

Beleidsindicator niet-sporters

De beleidsindicator niet-sporters uit te splitsen in leeftijdscategorieën zodat hier ook op gestuurd  kan worden met inzet van personeel en aanvullend beleid waar dat  nodig is.

Resultaat: gaat om een standaard parameter. Toezegging dat er onderzocht wordt wat er aan informatie beschikbaar is zodat dit in de begroting kan worden opgenomen.

 

Citymarketing

Eerst heldere speerpunten voor Citymarketing benoemen en vanuit deze speerpunten de randvoorwaarden te formuleren voor de uitwerking van Citymarketing.

Resultaat: onze motie hebben we samen gevoegd met een motie van het CDA omdat het om d dezelfde strekking ging. De gecombineerde motie is aangenomen.

 

Energie en warmte-transitie

In het belang van het realiseren van onze ambitie op de thema’s “duurzaamheid” “biodiversiteit” en “klimaatverandering” in kaart te brengen hoe het zit met de eigendomspositie van strategische gronden/gebieden.

Resultaat: aangenomen.

 

VN-verdrag inzake de rechten van personen met een handicap

De raad inzicht te geven in de reeds genomen maatregelen.

Bij de nieuw te nemen maatregelen, om de toegankelijkheid van voorzieningen te verbeteren, uit te gaan van zowel de fysieke als de sociale toegankelijkheid en de toegang tot informatie.

Resultaat: aangenomen.

 

Aansluiting opleiding bij vacatures

Aan de speerpunten voor 2019 ook het opleiden en omscholen van volwassen toe zodat ook zij openstaande vacatures kunnen invullen en de raad te informeren over de daaruit voortvloeiende acties.

Resultaat: aangenomen.

Kwijtschelding OZB

In de begroting toch een bedrag van € 5.000,- per jaar op voor kwijtschelding OZB opnemen zodat duidelijk is dat ook hiervoor kwijtschelding kan worden aangevraagd.

Resultaat: afgewezen

 

De motie over het ondersteunen van alle evenementen en niet alleen die op specifieke thema’s hebben wij ingetrokken. Die was niet meer nodig omdat bij de beantwoording van het college bleek dat wij toch hetzelfde bedoelden, maar dat het wat ongelukkig geformuleerd staat in de begroting.