Steun ons en help Nederland vooruit

vrijdag 17 november 2017

Begroting 2018: The Day After…

Begroting 2018: The Day After…

Woensdag 15 november 2017 werd de begroting 2018 voor de gemeente Weert vastgesteld. We mogen terugblikken op een succesvolle exercitie met veel aangenomen moties/amendementen vanuit onze pen. Dank aan onze collega raadsleden voor hun steun. Ook dank aan het College die ze wilde overnemen.

Voor de start van de vergadering blikten we terug wat er de afgelopen weken is gebeurd. We herdachten als voltallig bestuur en aanwezigen het overlijden van Gerrit van Buuren met tot slot één minuut stilte.

Voordat de begroting werd behandeld, stond er nog een ander punt op de agenda namelijk de 2e bestuursrapportage. Dit is technisch document met allerlei financiële gegevens over de gemeente Weert. De gemeenteraad moet dit goedkeuren zodat het College weer verder kan met het uitvoeren van het beleid. Onze collega’s van het CDA merkten op dat er opeens veel extra kosten (1,3 miljoen) voor inhuur van personeel blijken te zijn. Na een discussie met de portefeuillehouder die toch bijna twee uur heeft geduurd kwam we tot de conclusie dat we de beantwoording door het college en de gemaakte excuses te mager vonden. Het enige wat het College heeft gedaan om te voorkomen dat dit in de toekomst niet meer gebeurd, is regelen dat er voortaan een handtekening van de wethouder nodig is voor extra inhuur. Tegelijkertijd wordt er gezegd dat er geen keuze is. Het personeel moet worden aangenomen anders komt de bedrijfsvoering en de uitvoering van de drie decentralisaties in gevaar en daar hebben onze inwoners last van. Prima maar dan voegt een handtekening zetten ook niets toe, het is ja, ja of ja voor de wethouder.

Belangrijker is dat er iets aan vooraf gaat. Je hebt een begroting en daar heb je je aan te houden. Daarover moeten heldere afspraken gemaakt worden. Bij een verwachte overschrijding van het budget kijk je of je het op een andere manier kunt oplossen. Bijvoorbeeld door zaken later of niet te doen. Niet zonder meer extra formatie inzetten. Dat is een wezenlijke verandering die nodig is en dat los je niet op met een handtekening van de wethouder op het moment dat er extra personeel bij moet.

Excuses en een extra handtekening zijn niet de oplossing van het probleem. Daarom hebben we samen met het CDA een motie van afkeuring ingediend tegen de het College. Een soort van gele kaart. De overige partijen vonden dit een te zwaar middel en steunden deze motie niet.

Na deze soms verhitte discussie begonnen de partijen met hun pitches over de begroting. Die van ons is al geplaatst op onze website. Na de fractievoorzitters kwamen de wethouders ieder afzonderlijk nog aan het woord. We mogen stellen dat het College de afgelopen vier jaar uiteindelijk goed werk geleverd heeft. Hieraan hebben wij door onze constructieve houding zeker aan bijgedragen.

Na het diner begonnen we dan echt met het behandelen van de begroting voor volgend jaar. Weert staat er in vergelijking met vier jaar geleden goed voor. Toch hadden we aantal moties en amendementen voorbereid of mede ingediend* met andere partijen om de gemeenteraad en het College te overtuigen. Kort samenvattend hebben we ervoor gezorgd dat er:

 • Maatregelen genomen gaan worden voor meer verkeersveiligheid rondom scholen;
 • Te zorgen voor zoveel mogelijk op- en aflopende trottoirs wanneer deze verbeterd gaan worden;
 • In de begroting staat dat er ook hedendaagse kunst- en cultuuruitingen toegevoegd gaan worden in het nieuwe museum;
 • Dat de bewaakte fietsenstalling gratis gaat worden*;
 • Er betere fietsverbindingen komen*;
 • Betere en duurzame verlichting voor de fietspaden langs de ringbaan en de Maaseikerweg komt;
 • Meer aandacht komt voor de bijenstand en biodiversiteit, omdat het niet goed gaat met de bijen en biodiversiteit;
 • Er geld beschikbaar is voor opkomstbevordering bij de gemeenteraadsverkiezingen in 2018*;
 • Ingezet gaat worden dat Weert één van de gemeenten gaat worden waar geëxperimenteerd kan worden met gereguleerde wietteelt*;
 • Dat de gemeente in gesprek gaat met de laatste twee scholen die nog niet deelnemen aan Swim2play;
 • Het college de opdracht heeft om proactief in te spelen op het aanvalsplan “Zo Werkt Limburg” van de Provincie waardoor er meer mensen aan het werk kunnen*;
 • Veld 1 en 2 bij de hockeyvereniging worden vervangen door watervelden*;
 • Er een onderzoek komt naar de werking van, transparantie in kosten en de gemaakte afspraken van BsGW (belastingsamenwerking);

Natuurlijk was het niet alleen maar een feest. We vonden het erg jammer dat de coalitiepartijen (SP, VVD en Weert Lokaal) onze motie voor de 6 grote voetbalclubs niet wilde ondersteunen. De voetbalclubs zijn hard getroffen voor de bezuinigingen en we willen de clubs voor 1 jaar een overbrugging geven. Hierdoor hebben ze meer tijd om te werken aan een structurele oplossing.

Het was ondertussen al bijna 01.00 uur en toen werd de begroting na alle moties en amendementen vastgesteld.  We feliciteerden het College met de vaststelling van de begroting voor 2018.

De nieuwe gemeenteraad en het nieuwe College kan na 21 maart 2018 met een solide financiële basis aan de slag!